Regulament intern

SPITALUL ORASENESC AGNITA

 

REGULAMENTUL

INTERN

AL SPITALULUI ORASENESC AGNITA 

-FORMA REVIZUITA –

CAPITOLUL I

SECTIUNEA I

DISPOZITII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament intern,denumit in continuare „Regulament”, este intocmit in conformitate cu prevederile art.257 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Art.2.   In cuprinsul Regulamentului urmatorii termeni se definesc astfel:

–         „angajator” – Spitalul Orasenesc Agnita

–         „salariat” – persoana fizica aflata in raporturi de munca cu angajatorul in temeiul unui contract individual de munca.

Art.3. (1) Toti salariatii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prezentul Regulament.

(2) Obligatia prevazuta la alin.(1) revine si urmatoarelor persoane:

a) cei care desfasoara o activitate la angajator ca delegati sau detasati;

b) personalul incadrat intr-o alta unitate care efectueaza stagii de pregatire profesionala, cursuri de perfectionare, specializare etc.la angajator;

c)  elevii si studentii care fac practica la angajator.

 

 

SECTIUNEA II

OBIECTUL DE REGLEMENTARE

Art.4. Prezentul Regulament cuprinde reglementari privind:

 1. obligatiile salariatilor referitoare la disciplina muncii;
 2. faptele considerate abateri disciplinare si procedura disciplinara aplicabila;

b1) procedura de reexaminare a fisei postului

 1. relatiile angajatorului cu presa.

 

CAPITOLUL II

OBLIGATIILE SALARIATILOR REFERITOARE

LA DISCIPLINA MUNCII

Art.5. Salariatii au urmatoarele obligatii referitoare la disciplina muncii:

a) sa respecte prezentul Regulament, Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului Orasenesc Agnita, contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si actele normative in vigoare ce reglementeaza statutul si activitatea lor;

b) sa respecte norma de munca sau ,dupa caz,sa-si indeplineasca sarcinile de serviciu ce le revin conform contractului individual de munca (inclusiv fisei postului), contractului colectiv de munca, prezentului Regulament, Regulamentului de Organizare si Functionare,  precum si actelor normative ce reglementeaza statutul si activitatea lor;

c) sa respecte dispozitiile si ordinele legale ale sefilor ierarhici;

d) sa respecte cu strictete programul de lucru stabilit de angajator, semnand condica de prezenta la sosire, inainte de inceperea programului si la plecare, dupa terminarea programului, astfel ca inceperea efectiva a lucrului si, respectiv, incetarea lucrului, sa aiba loc la orele programate; intarzierile la venire sau plecarile inainte de sfarsitul programului se cumuleaza si se retin din salariu, orice interval de timp ce depaseste 15 minute de absenta in cadrul unei ore fiind considerat drept o ora intreaga de absenta;

e) sa utilizeze integral si cu maximum de eficienta timpul de munca pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu si sa nu paraseasca locul de munca inaintea terminarii programului aprobat sau inainte de sosirea schimbului acolo unde se lucreaza in ture;

f) sa fie fideli fata de angajator in executarea sarcinilor de serviciu;

g) sa primeasca si sa semneze de luare la cunostinta orice act emis in mod legal si inaintat de conducerea spitalului si care genereaza efecte juridice in privinta salariatului respectiv;

h) sa respecte ordinea si curatenia la locul de munca;

i) sa aiba o conduita corecta, decenta, politicoasa si civilizata in cadrul relatiilor de munca si sa promoveze raporturi de colaborare cu toti salariatii cu care vin in contact;

j) sa nu impiedice prin activitatea sau inactivitatea lor ca ceilalti salariati sa-si indeplineasca la timp si in mod corespunzator atributiile de serviciu;

k) sa nu se prezinte la serviciu in stare de ebrietate sau sub influenta substantelor interzise de lege si sa nu consume sau introduca in unitate astfel de substante sau bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

l) sa dea dovada de responsabilitate in utilizarea si pastrarea bazei materiale a angajatorului;

m) sa instiinteze angajatorul din proprie initiativa si in timp util despre modificarile intervenite asupra elementelor de stare civila care prezinta relevanta pentru angajator;

n) sa nu organizeze intruniri in incinta angajatorului in timpul sau in afara orelor de program, fara aprobarea prealabila a conducerii angajatorului, cu exceptia celor pentru care, prin lege, nu este nevoie de o astfel de aprobare;

o) sa nu utilizeze dotarile si informatiile angajatorului in activitati personale sau interes personal;

p) sa nu provoace, sa nu falsifice sau sa inlesneasca falsificarea evidentei salariatilor, a pontajelor sau a altor documente oficiale ale angajatorului;

r) sa nu scoata din incinta angajatorului, prin orice mijloace, personal sau in complicitate, bunuri materiale apartinand angajatorului;

s) sa nu practice jocuri de noroc sau comert ilicit in incinta angajatorului;

 

 

CAPITOLUL III

ABATERILE DISCIPLINARE SI PROCEDURA

DISCIPLINARA APLICABILA

Art.6. Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau o inactiune savarsita cu vinovatie de salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, Regulamentul, Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului Orasenesc Agnita, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Art.7.(1) Urmatoarele fapte savarsite de salariat constituie abateri disciplinare:

 1. incalcarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art.5;
 2. refuzul nejustificat de a executa sarcinile incredintate in mod legal de sefii ierarhici,precum si neexecutarea din culpa (neglijenta sau imprudenta) pana la termenul acordat, in conditiile cerute si conform indicatiilor date, a unor astfel de sarcini;
 3. absentarea nemotivata de la serviciu in timpul programului de lucru;
 4. plecarea in concediu de odihna sau concediu fara plata inainte ca aceasta sa fie aprobata de conducerea angajatorului;
 5. parasirea locului unde isi desfasoara activitatea salariatul fara aprobarea celui in drept sa acorde invoiri;
 6. incalcarea normelor de protectie, igiena si securitatea muncii, precum si a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor;
 7. omisiunea de a instiinta de indata angajatorul asupra deficientelor de natura sa stanjeneasca desfasurarea normala a activitatii;
 8. incalcarea normelor de comportare civica si etica in cadrul relatiilor de munca;
 9. folosirea mijloacelor materiale si financiare ale angajatorului pentru propaganda politica;

(2) Enumerarea faptelor de la alin.(1) nu are caracter limitativ.

(3)Constituie abatere disciplinara grava oricare dintre urmatoarele fapte:

a)  absentarea nemotivata de la serviciu in timpul programului de lucru 2(doua) zile consecutive sau 3(trei) zile alternative in interval de o luna;

b)   incalcarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art.5 lit.g si p.

(31)Enumerarea faptelor de la alin.(3) nu are caracter limitativ.

(4) Savarsirea de catre un salariat a oricareia dintre abaterile disciplinare grave prevazute la alin.(3) se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al salariatului respectiv,indiferent de existenta sau inexistenta unor antecedente disciplinare ale acestuia.

Art.8.(1) Constituie abateri disciplinare specifice personalului medico-sanitar urmatoarele fapte savarsite de salariat:

a) refuzul medicului curant de a elibera,contra cost,duplicate ale biletului de iesire din spital pacientului pe care l-a avut sub ingrijire si supraveghere;

b) internarea, in sectiile cu paturi, a doi pacienti intr-un singur pat;

c) comportamentul nepoliticos sau necivilizat fata de pacienti sau fata de apartinatorii acestora;

(2) Enumerarea faptelor de la alin.(1) nu are caracter limitativ.

Art.9. (1) Atat medicii,cat si cadrele medii sanitare,precum si personalul auxiliar sunt obligati sa se comporte cu pacientii si apartinatorii lor intr-o maniera care sa excluda orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca se doreste sau se urmareste o remunerare a actului medical si de ingrijire, alta decat cea prevazuta in statul de plata.

(2) Incalcarea obligatiilor prevazute la alin.(1) constituie abatere disciplinara grava si se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al salariatului, indiferent de existenta sau inexistenta unor antecedente disciplinare.

Art.10. (1) Faptele considerate abateri disciplinare se aduc la cunostinta angajatorului de catre orice persoana interesata printr-o sesizare scrisa (referat, proces-verbal etc.) care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

 1. numele si prenumele persoanei semnatare a sesizarii;
 2. numele si prenumele persoanei salariatului care a savarsit fapta considerata abatere disciplinara;
 3. precizarea exacta si descrierea faptei considerate abatere disciplinara;
 4. imprejurarile in care a fost savarsita si consecintele abaterii disciplinare;

(2) Lipsa din cuprinsul sesizarii a cel putin unuia dintre elementele enumerate la literele a-d din alineatul precedent va fi sanctionata cu neluarea in considerare a sesizarii. Aceeasi sanctiune se aplica sesizarilor verbale.

(3) Sesizarea scrisa prevazuta la alin.(1) va fi depusa la secretariatul angajatorului, unde va fi inregistrata.

(4) Inregistrarea la secretariatul angajatorului reprezinta unica forma de aducere la cunostinta acestuia a faptului savarsirii unei abateri disciplinare.

(5) Data de inregistrare a sesizarii scrise la secretariatul angajatorului reprezinta data luarii la cunostinta de catre angajator a faptului savarsirii abaterii disciplinare.

(6) In urma luarii la cunostinta, directorul general va imputernici in scris o persoana pentru a efectua cercetarea disciplinara prealabila.

(7)  In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile salariatul va fi instiintat in scris de persoana imputernicita de angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.

(8) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin.(7),fara un motiv obiectiv,da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

(9) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

(10) In timpul cercetarii disciplinare prealabile orice compartiment din structura angajatorului este obligat sa puna la dispozitia persoanei imputernicite sa efectueze cercetarea toate actele si documentele necesare in vederea desfasurarii si finalizarii corespunzatoare a procedurii.

(11) Dupa chestionarea persoanelor implicate in faptele descrise in sesizarea scrisa, se va intocmi un proces-verbal in care se vor mentiona etapele parcurse si concluziile cercetarii.

(12) Salariatul poate fi sanctionat cu avertisment scris fara efectuarea  cercetarii disciplinare prealabile.

(13) Competenta interna de aplicare a sanctiunilor disciplinare revine Comitetului Director al angajatorului,care hotaraste cu votul majoritatii simple.

(14) Decizia de sanctionare este semnata de managerul spitalului.

 

 

CAPITOLUL III1

PROCEDURA DE REEXAMINARE A FISEI POSTULUI

Art.101:Fisa postului unui salariat poate fi modificata si/sau completata de angajator in timpul executarii contractului individual de munca,fara consimtamantul salariatului,in oricare dintre urmatoarele situatii:

a)-atributiile(sarcinile) de serviciu inscrise in fisa postului nu asigura un grad complet de ocupare a timpului normal de munca.

b)-au aparut acte normative noi,care impun salariatului in cauza alt fel de obligatii sau obligatii suplimentare fata de cele inscrise in fisa postului.

c)-sarcinile de serviciu nu mai corespund specificului functiei ocupate sau conditiilor pentru care au fost stabilite.

d)-exista o neconcordanta intre functia ocupata de salariatul in cauza si atributiile inscrise in fisa postului.

e)-salariatul in cauza este promovat in functie sau avansat intr-un grad profesional ori intr-o treapta profesionala superioare.

Art.102(1)Fisa postului va fi reexaminata,cu acordul sindicatului,de seful sectiei(compartimentului,serviciului,biroului) unde este incadrat salariatul in cauza,dupa care este supusa avizarii directorului general al angajatorului.Acordul sindicatului nu este necesar in situatiile prevazute la art.101 lit. b si e.

(2)Fisa postului,in forma reexaminata si avizata de directorul general,va fi inmanata salariatului in 2 exemplare originale de catre seful sau ierarhic superior.

(3)Salariatul a carui fisa a postului a fost supusa reexaminarii si avizarii are obligatia sa semneze de indata pentru luare la cunostinta cele 2 exemplare,unul dintre ele ramanand in posesia lui,iar cel de-al doilea exemplar fiind inapoiat de indata sefului sau ierarhic superior.

(4)Refuzul implicit sau explicit de a indeplini obligatia prevazuta la alin.(3) echivaleaza cu refuzul de executare(indeplinire) a atributiilor(sarcinilor) de serviciu si constituie abatere disciplinara grava.Prevederile art. 7 alin.(4) se aplica in mod corespunzator.

 

 

CAPITOLUL IV

RELATIILE ANGAJATORULUI CU PRESA

Art.11. Relatiile angajatorului cu reprezentantii mass-media se desfasoara prin intermediul Biroului de Relatii cu Presa si al purtatorului de cuvant al angajatorului.

Art.12. Biroul de Relatii cu Presa va informa reprezentantii mass-media asupra activitatii Spitalului Orasenesc Agnita prin organizarea de conferinte de presa, emiterea de comunicate de presa, acordarea de interviuri si publicarea de articole de presa.

Art.13. Conferintele de presa se organizeaza in functie de evenimente, cererea presei si interesele angajatorului,cu participarea tuturor persoanelor interesate de dezbaterea subiectului respectiv.

Art.14. Comunicatul de presa se elaboreaza de membrii Biroului de Relatii cu Presa si va fi avizat de directorul general.

Art.15. (1) Interviurile se dau numai de persoanele desemnate de conducerea angajatorului, intr-un cadru organizat, la sediul angajatorului sau in birouri speciale ale presei.

(2) Salariatii care dau declaratii presei in numele unitatii fara a fi mandatati de conducere in acest sens isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la aceste declaratii si vor suporta in intregime consecintele lor.

Art.16. (1) Accesul  in incinta angajatorului este permis numai reprezentantilor mass-media acreditati si numai cu acordul directorului general, care va nominaliza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacientilor.In acest scop, anterior, reprezentantii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale in vederea obtinerii acordului de principiu. In vederea desfasurarii fluente a acestei activitati, directorul general va nominaliza un reprezentant al angajatorului care va fi desemnat ca purtator de cuvant al institutiei.

(2) Deplasarea reprezentantilor mass-media in incinta angajatorului se va face numai cu ecuson si halat corespunzator si, daca este cazul, cu un insotitor stabilit de conducerea angajatorului.

(3) De nerespectarea interdictiei prevazute la alin.(3) se fac raspunzatori, dupa caz, medicul sef de sectie, medicul de garda sau asistentul sef din sectie.

 

 

CAPITOLUL V

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.17. Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat ori de cate ori necesitatile de disciplina interna a muncii o impun.

Art.18. Prezentul Regulament se completeaza de drept cu orice alta dispozitie legala in vigoare aplicabila.

Art.19. Continutul prezentului Regulament va fi adus la cunostinta tuturor salariatilor, incheindu-se proces-verbal de luare la cunostinta.

Art.20.(1) Pina la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament,  conducatorii sectiilor, compartimentelor, serviciilor sau,dupa caz,ai birourilor din structura angajatorului au obligatia de a aduce la cunostinta tuturor subordonatilor pe care ii conduc,sub semnatura,continutul prezentului Regulament si de a verifica respectarea acestuia.

(2) Aceeasi obligatie subzista si in cazul persoanelor care au dobandit calitatea de salariat dupa intrarea in vigoare a Regulamentului, in cazul acestora procesul-verbal de luare la cunostinta anexandu-se contractului individual de munca.

(3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin.(1) si (2) constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit Codului Muncii.

Art.21. Prezentul Regulament va fi afisat la avizierul din incinta angajatorului.

Art.22.(1) Programul de activitate al salariatilor,precum si programul de vizita al apartinatorilor sunt prevazute in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezentul Regulament.

(2) Evidenta prezentei salariatilor la program si a orelor de munca prestata efectiv se tine pe baza condicilor de prezenta controlate si verificate zilnic de seful sectiei,compartimentului,serviciului sau,dupa caz,al biroului si,respectiv,pe baza fiselor de pontaj individuale vizate de aceeasi persoana.

Art.23. Prezentul Regulament a fost aprobat in sedinta Comitetului director din data de ____________ si intra in vigoare la data de __________.

Art.24. La data intrarii in vigoare a prezentului Regulament se abroga vechiul Regulament de Ordine Interioara al Spitalului Orasenesc Agnita.

 

 

MANAGER_______________

 

 

DIRECTOR MEDICAL_________________

 

DIR.FIN.CONT._______________________

 

ASIST.MED.SEF______________________

 

LIEDER SINDICAT___________________